پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

خانواده


 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کارگروه خانواده را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

استخراج چارچوب نظری اجمالی خانواده اسلامی

چارچوب نظری اجمالی خانواده در قالب 15 فصل و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان مورد تأیید ایشان تدوین و تألیف شده است که به ارائه یک الگوی نظام مند و جامع از مکتب خانواده اسلامی می پردازد.

نظام مسائل کاربردی خانواده ایران

نظام مسائل خانواده ایران، در پرتو الگوی مطلوب اسلامی خانواده و با شناسایی کنش های ناهمسو با اجزای مختلف نظام خانواده اسلامی شناسایی و طبقه بندی شده است.

مسأله پژوهی

تاکنون مسائل مختلفی ذیل کارگروه خانواده با همکاری شبکه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی تدوین شده در کارگروه مبانی علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته اند.

فعالیت های آموزشی و گفتمانی

برگزاری جلسات و دوره های متعدد توسط اعضای شبکه علوم انسانی حوزه خانواده اسلامی و نظارت بر اجرای آن از جمله دیگر اقدامات انجام شده ذیل کارگروه خانواده می باشد.

«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:154