پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

فرهنگ


 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کارگروه فرهنگ را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

استخراج چارچوب نظری اجمالی فرهنگ اسلامی

چارچوب نظری اجمالی فرهنگ در قالب 15 فصل و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان مورد تأیید ایشان تدوین و تألیف شده است که به ارائه یک الگوی نظام مند و جامع از مکتب فرهنگ اسلامی می پردازد.

نظام مسائل کاربردی فرهنگ ایران

نظام مسائل فرهنگ ایران، در پرتو الگوی مطلوب اسلامی فرهنگ و با شناسایی کنش های ناهمسو با اجزای مختلف نظام فرهنگ اسلامی شناسایی و طبقه بندی شده است.

مسأله پژوهی

تاکنون مسائل مختلفی ذیل کارگروه فرهنگ با همکاری شبکه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی تدوین شده در کارگروه مبانی علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته اند.

فعالیت های آموزشی و گفتمانی

برگزاری جلسات و دوره های متعدد توسط اعضای شبکه علوم انسانی حوزه فرهنگ اسلامی و نظارت بر اجرای آن از جمله دیگر اقدامات انجام شده ذیل کارگروه فرهنگ می باشد.

«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:140