پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

تاریخ و ادبیات


 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کارگروه تاریخ و ادبیات را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

استخراج چارچوب نظری اجمالی تاریخ و ادبیات اسلامی

چارچوب نظری اجمالی تاریخ و ادبیات در قالب 15 فصل و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان مورد تأیید ایشان تدوین و تألیف شده است که به ارائه یک الگوی نظام مند و جامع از مکتب تاریخ و ادبیات اسلامی می پردازد.

نظام مسائل کاربردی تاریخ و ادبیات ایران

نظام مسائل تاریخ و ادبیات ایران، در پرتو الگوی مطلوب اسلامی تاریخ و ادبیات و با شناسایی کنش های ناهمسو با اجزای مختلف نظام تاریخ و ادبیات اسلامی شناسایی و طبقه بندی شده است.

مسأله پژوهی

تاکنون مسائل مختلفی ذیل کارگروه تاریخ و ادبیات با همکاری شبکه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی تدوین شده در کارگروه مبانی علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته اند.

فعالیت های آموزشی و گفتمانی

برگزاری جلسات و دوره های متعدد توسط اعضای شبکه علوم انسانی حوزه تاریخ و ادبیات اسلامی و نظارت بر اجرای آن از جمله دیگر اقدامات انجام شده ذیل کارگروه تاریخ و ادبیات می باشد.

«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:147