پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

مبانی علوم انسانی


 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کارگروه مبانی علوم انسانی را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

استخراج چارچوب نظری اجمالی مبانی علوم انسانی اسلامی

چارچوب نظری اجمالی مبانی علوم انسانی در قالب 15 فصل و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان مورد تأیید ایشان تدوین و تألیف شده است که به ارائه یک الگوی نظام مند و جامع از مکتب مبانی علوم انسانی اسلامی می پردازد.

نظام مسائل کاربردی مبانی علوم انسانی ایران

نظام مسائل مبانی علوم انسانی ایران، در پرتو الگوی مطلوب اسلامی مبانی علوم انسانی و با شناسایی کنش های ناهمسو با اجزای مختلف نظام مبانی علوم انسانی اسلامی شناسایی و طبقه بندی شده است.

مسأله پژوهی

تاکنون مسائل مختلفی ذیل کارگروه مبانی علوم انسانی با همکاری شبکه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی تدوین شده در کارگروه مبانی علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته اند.

فعالیت های آموزشی و گفتمانی

برگزاری جلسات و دوره های متعدد توسط اعضای شبکه علوم انسانی حوزه مبانی علوم انسانی اسلامی و نظارت بر اجرای آن از جمله دیگر اقدامات انجام شده ذیل کارگروه مبانی علوم انسانی می باشد.

«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:175